De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website-www.ver-vgp.nl.  van de VGP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  in Den Haag onder nr. 40480637. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

De (inhoud van deze) website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen in de juistheid, actualiteit en beschikbaarheid van de gegevens op de website onvolkomenheden voorkomen. De VGP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie en de eventuele onvolkomenheden daarin.

De VGP behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie. Hieronder worden verstaan alle teksten, foto’s, logo’s en overig grafisch materiaal. Het is niet toegestaan teksten, foto’s, logo’s en overig grafisch materiaal op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van de VGP.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VGP.